Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language
cz Doplňkové informace Zákony a výjimky

Zákonné rámcové podmínky k zavedení LEZ v Belgii

Oblast Flandry 
Rámcové podmínky zavedení ekologických zón na vlámském území byly stanoveny na konci roku 2015.

Základem je Vyhláška z 27.11.2015, který vstoupil v platnost 01.03.2016. Dekret upravuje existenci ekologických zón jako regionální záležitost a dává každé vlámské obci a městu právo zřídit ekologickou zónu, pokud ji považuje za nezbytnou.

26.02.2016 následovalo usnesení vlámské vlády, které stanovilo veškeré detaily k registraci a kategorizaci všech druhů vozidel. Usnesení 2116 vstoupilo v platnost 01.03.2016.

Sběr a zpracování dat registrovaných vozidel probíhá dle článku 5 dekretu z 27.11.2015 na základě dekretu z 18. července 2008 o elektronickém zpracování dat.
Přístup k datům, správa databank a přístup obcí ke konkrétním údajům z databank probíhá v souladu se zákonem z 8. prosince 1992 o ochraně soukromí při zpracování osobních údajů a nařízení z 18. července 2008 o elektronickém administrativní styku.

Oblast Bruselu
Rámcové podmínky pro zavedení ekologických zón LEZ v bruselském regionu existují od začátku ledna 2018.

Ty vycházejí z vyhlášky ze dne 25.01.2018, která vstoupila v platnost dne 02.02.2018. Vyhláška v podstatě upravuje vytvoření "zóny de basses" (LEZ ekologické zóny) v hlavním městě Bruselu.

Pravidla udílení výjimek a povinnost nákupu ekologického lístku (Oblast Flandry)

Některá vozidla se staršími normami EURO musejí mít pro vjezd do belgické LEZ (Low Emission Zone) vedle registrace také Ekologický lístek (Flandry) nebo Denní pas (Region Brusel).
Obecně jsou z této povinnosti osvobozena následující vozidla:

  • Armádní vozidla
  • Vozidla, která jsou dle dekretu pro veřejnou službu z 21.12.2012 určena k přepravě osob se zdravotním postižením
  • Zásahová vozidla záchranných složek, např. sanitky, policejní vozidla, hasičská vozidla,..(dle článku 37 pravidel silničního provozu: vozidla s jedním nebo více modrými světly a speciální sirénou).
  • Mobilní jeřáby dle článku 1, §1.9 královského usnesení z 15. března 1968
  • Zvláštní transporty

Pro vozidla osob se zdravotním postižením platí rozsáhlá zvláštní ustanovení, pokud by pro ně z důvodu špatné EURO třídy byl povinný ekologický lístek. Pokud vozidlo splňuje registrační třídu 4, je dostačující pouhá registrace.