Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język
pl Informacje ogólne Prawa i wyjątki

Ustawowe warunki ramowe w Belgii dotyczące tworzenia stref niskiej emisji LEZ

Region Flandria
Warunki ramowe dotyczące tworzenia stref niskiej emisji na obszarze flamandzkim kraju określono pod koniec 2015 r.

Zostały one zawarte w Dekrecie z dn. 27.11.2015 r., który wszedł w życie ze skutkiem na dzień 01.03.2016 r. Dekret określa głównie, iż strefy niskiej emisji leżą w kompetencjach regionalnych oraz, iż każda flamandzka gmina i miasto mają prawo tworzyć strefy niskiej emisji, o ile uważają to za konieczne.

Dn. 26.02.2016 r. rząd flamandzki powziął uchwałę, która określa wszelkie szczegóły dotyczące rejestracji różnych typów pojazdów z uwzględnieniem ich dat rejestracji. Uchwała 2116 weszła w życie dn. 01.03.2016 r.

Gromadzenie i zarządzanie danymi zarejestrowanych pojazdów odbywa się zgodnie z artykułem 5 Dekretu z dn. 27.11.2015 r. na podstawie Dekretu z dn. 18 lipca 2008 r. w sprawie elektronicznego przepływu danych administracyjnych.
Pobieranie tych danych, zarządzanie bazą danych i dostęp gminy do określonych danych następuje zgodnie z Ustawą z dn. 8 grudnia 1992 r. w sprawie ochrony sfery prywatnej przy przetwarzaniu danych osobowych i rozporządzenia z dn. 18 lipca 2008 r. o elektronicznym administracyjnym przepływie danych.

Region brukselski
Warunki ramowe do wprowadzenia stref ekologicznych LEZ w regionie Brukseli istnieją od początku stycznia 2018.

Opierają się one na dekrecie z dnia 25.01.2018, który wszedł w życie w dniu 02.02.2018. Dekret zasadniczo stanowi, że w Regionie Stołecznym Brukseli  ustanowiona zostanie "zone de basses" (strefa ekologiczna LEZ).

Regulacje wyjątkowe w zakresie obowiązku posiadania biletu ekologicznego (Region Flandria)

Dla wjazdu do belgijskiej LEZ (Low Emission Zone) po wcześniejszej rejestracji dla niektórych pojazdów ze starszymi normami EURO możliwy jest w razie potrzeby zakup biletu środowiskowego (Flandria) lub paszportu dziennego (Bruksela).
Od obowiązku kupna biletu wyłączone są:

  • pojazdy wojskowe
  • pojazdy, które zgodnie z Dekretem w sprawie obowiązku świadczenia usług publicznych z dn. 21.12.2012 r. są przewidziane do przewozu osób niepełnosprawnych
  • pojazdy służb ratunkowych, na przykład karetki pogotowia, pojazdy policyjne, straży pożarnej, … (zgodnie z artykułem 37 Kodeksu drogowego: pojazdy z jednym lub kilkoma niebieskimi sygnalizatorami świetlnymi lub specjalną syreną)
  • mobilne żurawie zgodnie z artykułem 1, § 1.9 Uchwały królewskiej z dn. 15 marca 1968 r.
  • transporty specjalne

W odniesieniu do pojazdów osób niepełnosprawnych obowiązują obszerne regulacje szczególne, jeżeli dla takich pojazdów zakup biletu ekologicznego byłby obowiązkowy z uwagi na zbyt niską normę EURO. Jeżeli jednak pojazd spełnia wymogi klasy rejestracyjnej 4, rejestracja jest wystarczająca.