W Belgii obowiązkowa rejestracja pojazdów w LEZ strefach ekologicznych!

Skorzystajcie z naszego serwisu informacyjnego Green-Zones oraz pomocy rejestracyjnej.

Pojazdy zagraniczne w belgijskich strefach LEZ objęte są obowiązkiem rejestracji

Opracowana przez Green-Zones naklejka rejestracji (Registry-Sticker) nie jest oficjalną plakietką. Naklejka służy jednak do łatwego przeglądu, który pojazd jest zarejestrowany w którym mieście i na jaki okres czasu.

W belgijskich strefach ekologicznych obowiązkowa jest rejestracja pojazdu przed wjazdem do strefy ekologicznej (strefa niskiej emisji LEZ).

Green-Zones oferuje centralną platformę, która pokazuje wszystkie regulacje wszystkich istniejących i planowanych stref ekologicznych LEZ. Przejmiemy dla Państwa wszystkie procesy rejestracji i w razie potrzeby zakupimy odpowiedni bilet środowiskowy. Dodatkowo informujemy Was w Waszym języku i zapewnić Państwu naklejkę rejestru opracowaną przez Green-Zones, tak abyście mogli sprawdzić w każdej chwili, czy Wasz pojazd jest dopuszczony do wjazdu do odpowiedniej LEZ!

Ponieważ każde miasto lub gmina/region posiada bardzo zróżnicowane przepisy dla swoich stref ekologicznych, to każdorazowa rejestracja musi najczęściej odbywać się osobno. Jeżeli po dokonaniu rejestracji w określonej strefie LEZ dany pojazd nie będzie spełniał obowiązujących w niej wytycznych w zakresie klasy EURO i w związku z tym w normalnych warunkach nie byłby możliwy wjazd nim do takiej strefy, pod pewnymi warunkami istnieje jednak możliwość zakupu dodatkowego biletu ekologicznego uprawniającego do wjazdu.

Przez różnorakie regulacje i specyfikacje dla klas EURO danego miasta/gminy i jej LEZ, mogą wystąpić różne zakazy wjazdu dla różnych typów pojazdów dla różnych LEZs w Belgii.
Ponadto rejestracja w każdej LEZ musi nastąpić oddzielnie i nie jest przenoszona na inną LEZ oraz także bilety środowiskowe są tylko ważne dla danej LEZ i nie podlegają tym samym zasadom w każdej LEZ, to belgijskie strefy ekologiczne niosą ryzyko wysokich kar dla zagranicznych pojazdów przy ich nie spełnianiu.

Naklejka rejestracji (Registry-Sticker) od Green-Zones nie jest oficjalną belgijską plakietką i nie ma znaczenia ustawowego. Naklejka pokazuje jednak, który pojazd został zarejestrowany przez Green-Zones do jakiego miasta i na jaki okres w jakiej LEZ ...
Od 01.02.2017 r. obowiązuje w Antwerpii strefa niskiej emisji LEZ, która zakłada uprzednią rejestrację dla każdego typu pojazdu. Strefa LEZ obowiązuje przez 24 h przez 7 dni w tygodniu i wiąże się z dodatkowymi ograniczeniami dla wielu typów pojazdów i klas EURO ...
Od 01.01.2018 r. obowiązywać będzie w Brukseli strefa niskiej emisji LEZ, która zakłada uprzednią rejestrację dla każdego typu pojazdu. Strefa LEZ obowiązuje przez 24 h przez 7 dni w tygodniu i wiąże się z dodatkowymi ograniczeniami dla wielu typów pojazdów i klas EURO ...
W formie użytecznych wskazówek przedstawiamy informacje dodatkowe i wyjaśniamy kwestie związane ze składaniem zamówień na indywidualną (nie oficjalnej) plakietkę rejestracji ekologicznej umożliwiającej wjazd do belgijskich stref ekologicznych i ewentualnego zakupu biletu ekologicznego oraz warunków dostawy i płatności ...
Utworzenie stref ekologicznych w Belgii i wprowadzenie obowiązku rejestracji pojazdów zrodziło wiele pytań dotyczących europejskiego obrotu gospodarczego i turystyki. Najważniejsze pytania i odpowiedzi na nie zebraliśmy w zakładce FAQ ...
© OpenStreetMap-Mitwirkende & Green-Zones GmbH
Zakup plakietki ekologicznej lub dokonanie rejestracji dla danej strefy ekologicznej często nie jest wystarczająco pomocne. Istotna jest także informacja, które klasy rejestracyjne lub plakietki mogą aktualnie wjeżdżać do stref ekologicznych. Więcej informacji na temat usług informacyjnych w czasie rzeczywistym świadczonych przez Green-Zones można uzyskać tutaj ...
Tlenki azotu i pył pochodzące przede wszystkim z pojazdów z silnikiem Diesla są powodem, dla którego wprowadzono w Belgii strefy niskiej emisji LEZ oraz rejestrację pojazdów. Kto chce się dowiedzieć, jak i gdzie działają tlenki azotu i pyły, co jest za nie odpowiedzialne i jak szkodzą one naszemu zdrowiu, może uzyskać tutaj szczegółowe informacje ...
Przedstawiamy Państwu przegląd różnych rodzajów plakietek i rejestracji, które są wdrażane przez krajowe organy w kwestiach związanych z pyłem, tlenkami azotu, pojazdami elektrycznymi, CO2 i ekologią. Dostarczamy Państwu niezbędne plakietki i dokonujemy rejestracji poszczególnych krajów Europy ...